Termes i condicions

Comparteix


Obligacions de l’Usuari

Responsabilitat de l’Usuari.
L’Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Biblioteca pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en relació a la utilització del Lloc Web en virtut de la legislació vigent.

Compliment de les lleis.
L’Usuari es compromet a accedir i utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei, així com la moral i bons costums generalment acceptades. Així mateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el Lloc Web o drets de tercers.

No Interferència del lloc web.
L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del Lloc Web, material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres Usuaris utilitzar i gaudir del lloc web; (Ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (Iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (Iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual i industrial; (V) contingui virus o un altre component nociu capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equips informàtics; (Vi) l’Usuari no estigui facultat per transmetre; i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.
L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir el lloc web o els servidors connectats al Lloc Web i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del mateix; (Ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del lloc web; (Iii) no influir en el Lloc web de manera que s’afecti negativament en les transaccions d’altres Usuaris; (Iv) no realitzar amenaces o coaccions; (V) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals que puguin ser publicats; (Vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (Vi) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

Actuació de bona fe.
L’Usuari podrà lliurement consultar la informació publicada, realitzar reserves, sol·licitar informació o qualsevol altra actuació que la Biblioteca permeti a través del Lloc Web, però, en tots els casos, haurà d’actuar en les condicions publicades en el lloc Web i actuar de bona fe.

Limitació de responsabilitat

Del funcionament i disponibilitat del lloc web
La Biblioteca no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un link. Així mateix, la Biblioteca no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un enllaç, (ii) la interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i (iii) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de la Biblioteca.

La Biblioteca utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant això, la Biblioteca no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a la Biblioteca que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes . En conseqüència, la Biblioteca no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, la Biblioteca utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, la Biblioteca no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús de la Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, la Biblioteca no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat. La Biblioteca es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

Dels continguts i la qualitat del servei
La Biblitoeca no es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

De la utilització
La Biblioteca no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

Dels enllaços a altres llocs web
A través d’aquest lloc Web l’Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers.
La presència d’aquests enllaços és merament informativa. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. L’Usuari reconeix i accepta que la Biblioteca no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis causats per l’accés a aquests enllaços.
En cas que la Biblioteca tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

També et pot interessar