ELABORA UN TREBALL ACADÈMIC

EL TEMA

Important que el tema sigui del teu interès.

Formula el teu tema com si fos una pregunta, a la que t’agradaria donar resposta.

Comenta i consensua les teves idees amb el tutor. Estableix els límits temàtics i la hipòtesi del treball.

Com a punt de partida per a conèixer un tema, utilitza enciclopèdies, diccionaris tant en paper com electrònics.


Identifica els conceptes més importants en forma de paraules clau.

Pensa en sinònims o termes alternatius (més genèrics o específics)

Tradueix les paraules clau.

Enciclopèdia.cat

Consulta simultània de la Gran enciclopèdia catalana, el Gran diccionari de la llengua, etc. Cal registrar-se per accedir als continguts “prèmium”.
Gran Enciclopèdia catalana

Viquipèdia

Versió en català de l’enciclopèdia Wikipedia.

Viquipèdia

Wikipedia

Enciclopèdia que es va construint gràcies a les aportacions dels internautes.

Wikipedia

Diec2

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.
Diec2

Deiec

Diccionari Essencial de la Llengua Catalana
Diccionari Essencial de la Llengua Catalana

Diccionaris Enciclopèdia

Els diccionaris de l’Enciclopèdia
Diccionari.cat

Diccionario de la Lengua Española (RAE)

Diccionario de la lengua española. Real Academia Española
Diccionario de la Lengua Española

WordReference

Diccionario Español en WordReference
Diccionario Español en WordReference

Cambridge Dictionary

Diccionar anglès
Cambridge Dictionary

Britannica

L’Encyclopædia Britannica és l’enciclopèdia generalista més antiga en llengua anglesa. Els seus articles solen ser considerats rigorosos i fiables.
Britannica

TROBA INFORMACIÓ

Un cop has identificat les matèries del teu treball, hauràs d’escollir els recursos més idonis per trobar informació de qualitat. Et recomanem començar per el cercador de continguts de les biblioteques públiques.

CATÀLEGS

Aladí - Catàleg

Catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Aplega i permet identificar tota la informació documental que es troba a les 233 biblioteques i 12 bibliobusos de la Xarxa.
Catàleg Aladí

Atena - Catàleg

Catàleg col·lectiu de les Biblioteques Públiques de Catalunya
Catàleg Atena

Ebiblio - Biblio Digital

Préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques de l’Estat espanyol.
Ebiblio

CERCADORS

Google Acadèmic

És el cercador especialitzat de Google amb el que podràs recuperar els documents més rellevants de l’àmbit acadèmic, per exemple estudis, tesis, llibres, articles, etc.
Google Acadèmic

REPOSITORIS

Sistemes d’informació que recopilen la producció intel·lectual de les comunitats científiques, les preserven, difonen i hi donen accés.

Rercercat

Articles, treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc.
Recercat

Tesis doctorals en Xarxa

TDX

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

Repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb la principal finalitat d’augmentar-ne la visibilitat.
RACO

MDX (Materials Docents en Xarxa)

Repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent que es porta a terme a les universitats membres
MDX Materials docents en xarxa

Memoria Digital de Catalunya

Col·leccions digitalitzades sobre Catalunya i el seu patrimoni o que formen part de col·leccions especials d’institucions científiques, culturals i/o erudites catalanes.
Memòria Digital de Catalunya

Europeana

Descobreix el patrimoni cultural digital europeu. Art, llibres, pel·lícules i música de milers d’institucions culturals.
Europeana

Traces

Bases dades sobre llengua i literatura catalanes
Traces

AVALUA ELS RECURSOS TROBATS

Has de tenir present, que algunes de les fonts que trobaràs, són més fiables o de més qualitat que d’altres. Cal que les analitzis prèviament de manera crítica per tal de decidir si són pertinents o no per al teu treball.

 

Algunes preguntes que et poden ajudar a avaluar els llibres, les revistes i les webs que hagis consultat:

Autoritat i Credibilitat

Investiga sobre l’autor o la institució responsable. Tenen experiència i coneixement en el tema?

Verifica les credencials acadèmiques i professionals de l’autor i/o institució, editorial que publica.

No fiable: Si no pots identificar a l’autor o la font manca d’informació sobre el seu origen, és un senyal d’alerta.

Referències i Cites

Fonts fiables citen altres fonts de confiança. Revisa les cites i referències en el contingut.

L’absència de cites o referències pot ser un senyal d’alerta.

No fiable: L’absència de cites o referències pot indicar que la informació no està recolzada per evidència sòlida.

Reputació de la Font

Les fonts reconegudes, com a revistes científiques, llocs web d’institucions acadèmiques i mitjans de comunicació establerts, tendeixen a ser més de confiança.

Verifica si la font té un historial de produir informació precisa.

Actualització

La informació ha d’estar actualitzada. La vigència de la informació és crucial, especialment en àrees que evolucionen ràpidament.

Objectivitat

Les fonts fiables tendeixen a ser imparcials i presenten informació objectiva. Observa si hi ha un biaix evident.

No fiable: Si la font mostra un clar biaix polític, ideològic o comercial, és probable que la informació estigui esbiaixada.

Domini del tema

Una font fiable demostra un bon enteniment del tema i presenta informació de manera clara i coherent.

Disseny i qualitat visual

Llocs web mal dissenyats, amb errors gramaticals i visuals, sovint són indicatius de falta de professionalisme i control de qualitat.

Exageracions i Sensacionalisme

Si la font utilitza llenguatge exagerat o sensacionalista, és probable que estigui més centrada en cridar l’atenció que a proporcionar informació precisa.

Audiència

Qui l’ha escrit, a qui es dirigeix.
Tingues en compte si tracta de vendre algun producte o persuadir-te d’alguna opinió.

REDACTA EL TREBALL

Organitza’t molt bé la informació abans de començar.

Redactar amb correcció, amb un llenguatge clar i directe, per tal de facilitar la comprensió.

Llibres sobre l'art d'escriure

Intel·ligència Artificial

Les eines d’IAG permeten:

Crear textos a partir de les notes que has anat prenent i elaborant, corregir i millorar l’estil, revisar la gramàtica i la sintaxi.

No t’oblidis de fer servir Correctors, Diccionaris i Recursos per redactar i comunicar amb estil.

 

 

ChatGPT

Utilitza el model de llenguatge natural i permet generar text coherent, ben estructurat i argumentat sobre diversos temes.
ChatGPT

Humata

Resumeix documents i permet fer preguntes sobre el text. (Castellà)
Humata

Perplexity

Semblant a google. Fa cerques amb referències bibliogràfiques.
Perplexity

COM CITAR I ELABORAR REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

És imprescindible documentar les fonts d’informació utilitzades en l’elaboració dels treballs acadèmics. La bibliografia al final del treball recull la informació completa de les fonts citades i és important perquè:

Dona credibilitat al contingut dels treballs
Reconeix els autors pel seu treball
Evita el plagi

BibGuru

BibGuru és un nou generador de cites i llistes de referències.
BibGuru

Google Acadèmic

Si estàs fent servir Google Acadèmic, tens accés immediat a una citació bibliogràfica en els estils MLA, APA (EL MÉS HABITUAL) i ISO 690 des de la icona de les cometes cometes.
(””cita)
Google Acadèmic

ESTRUCTURA IDEAL D'UNA INVESTIGACIÓ

Un projecte de recerca segueix una estructura general que inclou diverses seccions essencials. Us facilitem una estructura bàsica.

És important adaptar-la segons les necessitats específiques del projecte d’investigació i les directrius del professorat i/o institució.

Portada

Títol del treball.
Nom de l’autor/a.
Nom Institut/Institució
Data.

Resum (Abstract)

Breu resum del contingut del treball d’investigació.
Indica el que s’ha proposat fer, com s’ha fet, les principals conclusions i els principals resultats.

Índex

Enumeració de les seccions i subseccions amb les pàgines corresponents.

Introducció

Contextualització del tema.
Declaració del problema o la pregunta d’investigació.
Justificació de la importància del treball.
Objectius de la investigació.

Contextualització del problema d’investigació.
Revisió de la literatura existent relativa al tema.
Formulació clara de l’objectiu de la investigació i les preguntes de recerca.

Hauria d’incloure declaracions clares sobre el problema que estàs intentant solucionar, les característiques que estàs intentant descobrir o les proves que estàs intentant establir. En aquest punt s’inclouen els objectius.

Revisió de la literatura (Marc teòric)

Anàlisi crítica de les investigacions prèvies relacionades amb el tema.
Identificació de mancances en la literatura existent.

Explicació dels conceptes, teories o models que serveixen de base per a la investigació.
Relació entre la teoria i el problema de recerca.

Metodologia

Descripció detallada del disseny de la investigació:  tipus d’estudi, població o mostra, procediments de recollida de dades, etc.
Descripció detallada de les tècniques i mètodes utilitzats per recopilar i analitzar les dades.
Justificació dels mètodes escollits.

 

Resultats

Presentació objectiva dels resultats obtinguts.
Utilització de taules, gràfics o altres recursos visuals si és necessari.
Evitar interpretacions o conclusions en aquesta secció.

Discussió

Interpretació dels resultats en relació amb les preguntes de recerca i la literatura existent.

Reflexió sobre les implicacions dels resultats.
Limitacions del estudi i possibles direccions futures de la recerca.

Conclusions

Resum de les principals troballes del estudi, responent a les preguntes de recerca i destacant la seva importància.
Presentació dels resultats de la investigació d’una manera clara i ordenada.
Ús d’una combinació d’elements visuals com taules, gràfics, o figures per il·lustrar els resultats.

Referències bibliogràfiques

Llistat de totes les fonts utilitzades, citades de manera adequada segons el format de citació requerit. (APA, MLA, etc.).

Anexos o Apèndix

Informació addicional, com ara qüestionaris,, transcripcions d’entrevistes, dades addicionals, gràfics detallats, etc.


RECERCA DE PARAULES DINS DE DOCUMENTS

Cerca directa

La majoria dels programes de processament de text (com Microsoft Word o Google Docs) tenen una funció de cerca incorporada.

Simplement pots premer Ctrl + F (Windows) o Command + F (Mac) per obrir la barra de cerca. Aleshores, introdueix la paraula que vols cercar i veuràs les coincidències destacades al document.

Cerca en navegadors web

Quan visualitzes documents en línia, ja sigui en PDF o altres formats, moltes vegades pots fer servir la funció de cerca del teu navegador web. 

Normalment, pots premer Ctrl + F (Windows) o Command + F (Mac) per obrir la barra de cerca en el navegador.

Cerca en documents PDF

Si estàs treballant amb documents en format PDF, la majoria dels lectors de PDF tenen una funció de cerca. Pots utilitzar Ctrl + F (Windows) o Command + F (Mac) per accedir a aquesta funció. 

Algunes aplicacions també permeten realitzar cerques amb paraules específiques dins de diversos documents PDF alhora.

Contacta

Font, 9
08551 Tona
T. +34 93 887 13 95
Mòbil. 667 84 10 15
b.tona.cf@diba.cat
www.bibliotecatona.cat

Visitans

Horari 

Matí
Dimecres de 10 h a 13.30 h.
Dissabte de 10 h a 13.30 h.

Tardes
De dilluns a divendres de 15 h a 20 h.

© 2024 Biblioteca Caterina Figueras