Literatura exposada

Comparteix

La Institució de les Lletres Catalanes ha presentat un nou portal web, Literatura exposada, una iniciativa que té com a objectius posar al corrent de les exposicions de temàtica literària en curs i mantenir a l’abast de tothom els recursos que poden ser d’interès per als lectors, investigadors o promotors de noves exposicions.

A través d’aquest nou portal us convidem a visitar les següents exposicions virtuals: 


“Retrats d’infants”, és l’ex­po­si­ció co­men­ça­da per Car­les Sin­dreu i Pons (1900-1974) durant els anys trenta del segle XX amb el títol de “Sis retrats en cèrcol”, embrió d’un pro­jec­te més am­bi­ci­ós que no arri­bà  a materialitzar i que ha­via de dur per tí­tol “Trenta minuts de llan­ter­na mà­gi­ca”. La col.lecció la  va anar ampliant al llarg de la seva vida i consta de 63 fo­to­gra­fi­es, re­trats d’in­fan­te­sa d’escriptors i per­so­nat­ges per­ta­nyents al món de la in­tel.lec­tua­li­tat dels anys 30 i que des­prés la majoria han es­de­vin­gut els per­so­nat­ges més significats de la cultura del país (J.V. Foix, C. Riba, A. Ber­tra­na, A. Fer­rant, C. Albert, J. Ala­ve­dra, S. Gasch, entre d’al­tres). Tots ells, coin­cidiren amb Sindreu en al­gu­na de les múl­ti­ples ocupacions i iniciatives que instigà i du­gué a ter­me al llarg de la seva vida i molts l’ho­noraren amb la seva amistat incondicional i du­ra­do­ra.
Amb el títol A mitja veu, l’exposició dels retrats es presentà a Girona, del 22 al 29 de setembre de 1996,   i  des­prés a Barcelona, a la Galeria EUDE els mesos de maig i juny de 1997.


Maria Àngels Anglada i Abadal (1930 -1999) va cultivar diversos gèneres literaris: de la narrativa a la crítica literària, passant per l’assaig i les traduccions. Per damunt de tot, però, se sentia poeta i escrivia com a poeta, i les obres d’aquests gèneres són fetes amb els mateixos materials que els versos. Els escenaris de les seves obres, els hem de buscar a la plana de Vic de la seva infantesa, als racons empordanesos que va aprendre a estimar així com als paisatges d’Itàlia i Grècia que sovint foren destinació dels seus viatges. La seva mirada era cuna extrema sensibilitat i sabia destil·lar amb paraules ben trobades tant l’emoció sentida davant la bellesa natural o artística com la indignació davant la injustícia. Maria Àngels Anglada començà a escriure molt aviat, però trigà força a publicar. Aplicava a la seva producció el rigor i el sentit crític que havia afinat després d’anys d’escriure assaig literari en la premsa. La seva obra poètica es troba aplegada a Columnes d’hores (1990) i Arietta (1994). La seva producció es completa amb assaigs i estudis de divulgació literària i també amb traduccions d’autors clàssics. La seva obra reposa sobre uns eixos fonamentals: la llengua, la memòria, el compromís, el paisatge, l’art i la música… Quan el nostre país faci la pau amb la seva collita de poetes, l’obra sòlida i essencial de Maria Àngels Anglada hi serà entre les primeres. L’exposició «Maria Àngels Anglada. Vida i obra» és un recorregut cronològic il·lustrat amb imatges i acompanyat de paraules que va dir i escriure l’autora.


L’any 2007 es commemora el centenari del naixement d’Artur Bladé i Desumvila i aquesta exposició vol ser un instrument per al reconeixement de la seva trajectòria i per a la difusió de la seva obra. Per això, l’exposició remarca diversos aspectes: el Bladé memorialista de la terra natal, el Bladé activista cultural i polític, el Bladé exiliat i cronista de l’exili, el Bladé escriptor consolidat (narrador, biògraf i periodista), l’obra bladeriana i la crítica i el Bladé d’ahir, avui i sempre.


Visió panoràmica de la literatura catalana, en la qual es destaca l’estreta relació entre la producció literària i la societat, i la seva vinculació amb els esdeveniments internacionals més rellevants. Pensada per a difondre a l’estranger, en el marc de les universitats amb estudis de català i en biblioteques, es presenta sempre en la llengua pròpia del país, amb un plafó de relacions entre la cultura catalana i la d’aquell país. Es va presentar en les llengües següents: suec, gallec, anglès, alemany, finès, italià, hungarès, holandès, suec, rus, francès i portuguès.


Exposició sobre cultures d’arreu del món vistes a través de llibres d’escriptors viatgers amb l’objectiu de promoure la difusió de la lectura i afavorir la cohesió social. La mostra parteix de superar el concepte tradicional d’exposició, en el qual l’espectador és un receptor d’informació passiu, potenciant el plaer de la lectura a través d’una dinàmica participativa i interactiva. Té dues parts: la primera és audiovisual i presencial ocupant un espai físic a la biblioteca que l’acull; la segona és de tipus virtual i s’hi accedeix a través d’una web amb accions interactives que es complementen amb activitats organitzades a la biblioteca.


«El món i un llibre» vol convidar-vos a reflexionar sobre el camí que porta el lector fins al llibre i el llibre cap al lector. El llibre, amb força per seduir; el lector, amb ganes de ser seduït.


Amb el convenciment que els lectors som els altres protagonistes de la literatura, proposem al visitant es pregunti
Qui?, Què?, Per què?, Com?, Quan? i On? llegim. 
Conjuguem el verb en present i en plural perquè volem compartir un plaer que ens obre a diferents móns amb el simple gest de passar pàgina. Pel recorregut ens acompanyen les paraules de Calvino, Fuster, Kafka, Lessing, Proust, Woolf i tants d’altres entusiastes d’aquesta activitat que ens uneix en un club de lectura gegant, universal i imaginari.
Volem subratllar l’altre pol que fa possible la literatura: els lectors, la lectura. El llibre està servit. Només cal que en traspasseu la portada. 

També et pot interessar