Fonts d’informació

Comparteix

La definició del tema del treball de recerca és molt important per tal d’aconseguir uns bons resultats al cercar informació. Per a que aquesta sigui de qualitat és important saber com buscar i a on.

Obres de referència 

Aporten bé una definició o bé una informació bàsica sobre el tema a tractar.

Els diccionaris

Per establir quines paraules defineixen amb major concreció el nostre tema.
Per saber quines altres paraules (sinònims, antònims i termes associats) ho complementen.Les enciclopèdies

Per tenir nocions essencials dels temes que treballarem.
Podem trobar en els articles remissions o enllaços a altres entrades que aporten informacions complementàries.
Podeu visitar la pàgina d’enciclopèdies electròniques de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.


Anuaris
 

Per tenir dades i els esdeveniments més rellevants esdevinguts en un període de temps.
Un exemple és l’Anuari Internacional CIDOB, que recull dades de tipus polític i econòmic


Atles

Per accedir a informacions que ens permeten localitzar punts geogràfics concrets o dades (econòmics, històrics
...) aplicats a un territori.

Institut Cartogràfic de Catalunya
Mapes i Altes de National Geographic
  

Estadístiques

Per obtenir dades quantitatives de la població, dels recursos naturals i industrials, del tràfic o de qualsevol altra manifestació de les societats humanes
.


Altres fonts d’informació

Catàleg de la biblioteca

Conté un llistat organitzat de tots els documents que hi ha a la biblioteca.
Per saber quins documents hi ha a la biblioteca sobre un tema
Per trobar els llibres escrits per un determinat autor

CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes)

Llibres – Recursos digitals

Cobreixen qualsevol temàtica i sintetitzen de manera clara i ordenada tota la informació que hi ha sobre un tema. Obra científica, literària o de qualsevol altre tipus.

Per tenir una visió de conjunt d’un tema
Per buscar informació històrica

Per identificar els documents existents sobre un tema.
Generalment són electròniques i permeten l’accés a la totalitat o parts del document emmagatzemat.
Acostumen a estar especialitzades per temàtiques concretes i sovint tenen caràcter comercial.

Dins l’àmbit públic podem esmentar les bases de dades del Departament de Cultura.

Revistes-bases de dades científiques

Per trobar opinions d’experts
Per buscar informació dels esdeveniments recents
Per cercar articles científics per a investigacions
Per trobar articles sobre temes d’interès general i divulgatiu.

Un elevat nombre de les mateixes ja s’editen en format digital.


Per realitzar cerques retrospectives de determinats esdeveniments.

El País (1976-)
La Vanguardia (1881-)
The New York Times (1853-) 

Internet

Per accedir a la majoria de les tipologies d’informació. Conté text, i sovint també sons, imatges i vídeos.
Per trobar informació actualitzada
Per trobar informació sobre empreses, institucions, governs...

L’eina més utilitzada per localitzar la informació són els buscadors (google o bing, malgrat que no sempre faciliten la informació més pertinent).

Edu3.cat

Pàgina creada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que recull els materials audiovisuals educatius produïts per Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i el Departament d’Educació.Avaluar les fonts d’informació

La qualitat
És important poder-se fiar de la informació que s’ha localitzat, ja sigui impresa o electrònica.

Autoria
Cal conèixer si l’autor és un expert en el tema, si és un autor recomanat pel professor, si és citat en altres documents sobre la mateixa temàtica...
En una pàgina d’internet, l’autor hauria de ser identificat clarament.

Objectivitat
Cal assegurar-se que la informació trobada sigui el màxim d’objectiva possible. Cal verificar qui publica la informació, quins interessos hi ha al darrere, si presenta arguments i diferents punts de vista sense ser contradictoris ni esbiaixats.
Cal tenir clar quins són els objectius de la informació: informar, formar, vendre, propaganda...

Rigurositat
Verificar si les fonts citades estan al dia, si s’esmenten els últims descobriment sobre un tema, que no hi hagi faltes d’ortografia, i si els enllaços funcionen.

Actualitat
La data de publicació pot ser un criteri important en àmbits cientifico-tècnics. Cal tenir en compte el copyright, la data de publicació, si hi ha revisions...

La pertinença
La tria dels documents s’ha de fer tenint en compte la qualitat i la pertinença al nostre tema d’investigació. 

Cal preguntar-se:
El document és interessant per al meu treball?
És actual?
Es pot accedir a tot el document o només a una part?
Els arguments contradiuen o recolzen la meva hipòtesi?
El nivell de comprensió és correcte?
És massa especialitzat o general?

També et pot interessar