La Biblioteca en dades

LA BIBLIOTECA EN DADES

Memòria

Resum del treball realitzat per la Biblioteca al llarg del 2019.

Política de desenvolupament de la col·lecció

Per tal de desenvolupar, organitzar i mantenir una col·lecció de qualitat, equilibrada i adaptada a les necessitats de la comunitat és imprescindible l’elaboració d’un document que reculli els principis i criteris que guien la selecció dels materials de la biblioteca així com la seva conservació.

Política de desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca Caterina Figueras, 2020.

Missió

Portar els beneficis de la lectura als ciutadans de Tona.
Facilitar-los l’accés al saber i la cultura.

Visió

Aconseguir ser un servei imprescindible per a la lectura, l’estudi, la informació i l’oci cultural dels nostres veïns/es.

Valors

Autoexigència: ens esforcem i ens impliquem per assolir els reptes que se’ns plantegen.
Polivalència: som professionals amb capacitat de portar a terme diferents activitats dins les nostres funcions.
Qualitat: orientem els nostres serveis envers les demandes i necessitats de la comunitat a la qual donem servei.
Responsabilitat: gestionem i administrem els recursos que l’Ajuntament ens facilita de forma rigorosa i planificada.
Afecte i cordialitat: Afavorim el contacte personal amb el públic, amb cordialitat i un somriure.
Professionalitat: Som experts en la gestió de la documentació, la informació i donem resposta a les demandes plantejades.
Innovació: millorem els serveis de manera constant, fent un ús també de les TIC i creant valor. 
Col·laboració: treballem en projectes en què participen professionals d’altres serveis o entitats del municipi. 
Transparència: establim una relació de confiança envers l’Ajuntament i la societat, informant-los de les nostres actuacions i retent-ne comptes.

Eixos estratègics

Línia 1. La lectura com a eix bàsic
Promoure i afavorir l’interès per la lectura.
Apropar la cultura a la ciutadania.

Línia 2. La Col·lecció
Garantir i facilitar l’accés a la informació dels ciutadans.
Potenciar els continguts físics i virtuals.
Oferir al públic una experiència de visita de qualitat.

Línia 3. Servei de proximitat
Contribuir a la cohesió social de la població.
Potenciar la participació dels usuaris i la ciutadania com a valor de servei.
Espai social i cultural de participació per a audiències múltiples, sense distincions culturals, econòmiques, socials, intel·lectuals o d’interessos.
Fidelitzar el públic i captar-ne de nou.
Millorar la percepció pública i l’impacte de la biblioteca entre el públic.
Ampliar i diversificar l’oferta de serveis i d’activitats, la millora de la qualitat de visita, així com una política d’horaris adequada.

Línia 4. La biblioteca, espai d’informació i aprenentatge
Potenciar els espais i serveis de suport a l’aprenentatge.
Provocar debat i reflexió, amb capacitat de sorprendre i d’interrogar, inspirar els públics i afavorir l’aprenentatge i el pensament crític.
Provocar la descoberta i l’exploració de la lectura i la cultura.

Línia 5. Un equip de persones al servei de la ciutadania
Organitzar i planificar per a respondre més eficientment a les necessitats de la ciutadania i oferir serveis de qualitat.
Generar una visió compartida, afavorir l’autonomia i fer aflorar el talent, amb visió de futur.
Augmentar la polivalència laboral i de la responsabilitat individual, que aporti espais de creixement personal i professional.
Racionalitzar els procediments interns de treball i simplificar processos, per una millor optimització i un estalvi de recursos.
Reforçar una cultura del treball basada en la direcció per objectius, en la planificació i el treball per projectes.