Header AD

Accés a la informació digital de les biblioteques públiques des de qualsevol ordinador

Tots els usuaris poden accedir des de qualsevol ordinador a les bases de dades, enciclopèdies, revistes i premsa de qualitat que ofereix la Biblioteca Electrònica del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Per fer-ho només cal que el carnet de biblioteca i registrar-se com a usuari.

Ofereix accés a 600 mitjans de comunicació, a 42.000 notícies diàries a text complet de diaris espanyols i estrangers, i a més de 40 revistes en català incloses al portal Quiosc.cat de temàtiques diferents com gastronomia, turisme o música. També permet consultar obres de referència en llegua catalana, castellana i anglesa; diverses enciclopèdies i altres documents com totes les lleis i jurisprudència de l'Estat i un manual en gestió empresarial, entre altres.

Plataforma que dóna accés a diverses obres de referència en llengua castellana: història universal, història gràfica del s.XX, geografia universal.

Accés en format interactiu i multimèdia a més de quaranta revistes en català de l'associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). 

Base de dades específicament desenvolupada per a pares i mares. 

Base de dades que, amb una visió divulgativa, conté informació sobre anatomia, medicina, nutrició i salut en general. 

Base de dades adreçada a estudiants i a professionals dels àmbits de l'economia i les ciències empresarials 

Base de dades jurídica que conté la legislació (autonòmica, estatal i europea) i la jurisprudència a text complet dels Tribunals Suprem, Constitucional, Superiors de Justícia i Audiències Provincials. 

Base de dades de notícies que inclou les edicions digitals dels principals diaris espanyols i estrangers des de 2001. 

Mi enciclo aula digital  [Disponible a partir de gener del 2012]
El portal ofereix a la comunitat educativa, continguts que ajuden a profunditzar i descobrir conceptes i temes de tetes les àrees d'estudi dels diferents nivells d'ensenyament.
Accés a la informació digital de les biblioteques públiques des de qualsevol ordinador Accés a la informació digital de les biblioteques públiques des de qualsevol ordinador Reviewed by Biblioteca Caterina Figueras on 9:12 Rating: 5

Cap comentari

Post AD