Header AD

Avís legal

Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per a l'emissió del carnet s'incorporen en el fitxer del sistema de gestió bibliotecària, del qual és responsable la Diputació de Barcelona. Les dades d'usuari s’utilitzaran per a la gestió dels serveis de les biblioteques i la difusió d'informació a aquells usuaris que així ho desitgin, així com per a la realització d'enquestes sobre l'opinió, l'ús, la qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública, en el termes i requisits establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per finalitats diferents a les relacionades al present article.

La Diputació de Barcelona pot cedir a l'ajuntament responsable dels serveis multimèdia municipals les següents dades personals: codi del carnet de la biblioteca, sexe, tipus d’usuari en funció de la data de naixement, municipi i barri de residència i país de naixement. La finalitat de la cessió a l'ajuntament és que aquest realitzi estadístiques sobre l'ús del servei. Informem que l'ús d’alguns serveis multimèdia municipals exigeixen la cessió d'aquestes dades a l'ajuntament, per tant, si no accepta aquesta cessió no es podrà accedir al servei.

Per exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals previstos a la Llei els usuaris poden comunicar-ho per les següents vies:

a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la XBM acreditant la seva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència

b) per correu electrònic a qualsevol de les biblioteques de la XBM amb indicació de les següents dades: nom i cognoms, número del carnet d'usuari de la biblioteca i número de DNI/passaport

c) accedint, mitjançant el seu codi d’usuari i PIN, a l'espai personal del Catàleg Col·lectiu de la XBM per als canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s'hi puguin afegir.
Avís legal Avís legal Reviewed by Biblioteca Caterina Figueras on 17:17 Rating: 5

Cap comentari

Post AD